This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!

RODO

Szanowni Państwo, W związku z prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi, procesem rekrutacji zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej: RODO) informuję, iż:
 1. 1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi (dalej: SP ZOZ MSWiA, Szpital), ul. Bartosza Głowackiego 10, 40-052 Katowice, wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000018572, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011889, NIP 6342309181, REGON 271241038, reprezentowany przez Dyrektora Szpitala.
 2. 2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Szpitalu realizuje Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iodo@zozmswia.katowice.pl.
 3. 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej.
 4. 4. Administrator na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) będzie przetwarzał Państwa dane osobowe niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
 5. 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże przetwarzanie ich jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, a niepodanie ww. danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.
 6. 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres prowadzenia rekrutacji a także przez 12 miesięcy od zakończenia tego procesu.
 7. 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. 10. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane właściwym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacja usług na rzecz Szpitala, w zakresie ich obowiązków służbowych, na podstawie upoważnienia, np. kancelarii prawnej oraz podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 10. 11. Przysługuje Państwu w przypadkach prawem przewidzianych:
  1. prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
  2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
  3. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 20 RODO;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych szczególnie w zakresie, na który wyrazili Państwo zgodę, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO.
 11. 12. Ponadto posiadają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email iodo@zozmswia.katowice.pl bądź listownie na adres siedziby Administratora.
 12. 13. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00–193) przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
SP ZOZ MSWiA w Katowicach
 • 40-052, KATOWICE
 • ul. BARTOSZA GŁOWACKIEGO 10
KONTAKT
Szpital dla Śląska
 • 40-163, KATOWICE
 • plac SŁAWIKA I ANTALLA 1
© 2021 SP ZOZ MSWiA w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.